Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Tiếng Anh Tốt, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "tienganhtot.vn". (Ví dụ: đoạn văn tiếng anh tienganhtot.vn). Tìm kiếm ngay

Quy tắc đánh trọng âm dễ nhớ nhất trong Tiếng Anh

Đăng ngày 07/03/2022
5/5 - (1 bình chọn)

Trọng âm là gì? Tại sao phải nắm vững quy tắc đánh trọng âm trong Tiếng anh? Trong Tiếng anh, bạn muốn phát âm chuẩn và lưu loát như người bản xứ bắt buộc bạn phải biết cách nhấn trọng âm để tạo cho câu văn có ngữ điệu hơn, điều này giúp chúng ta phát âm hay đồng thời giúp cho người nghe hiểu được những gì mình nói. Như vậy, các bạn đủ thấy nhấn trọng âm trong Tiếng Anh quan trọng như thế nào rồi. Chính vì vậy, hôm nay Tiếng anh tốt sẽ tổng hợp những quy tắc đánh trọng âm trong Tiếng anh cho các bạn cùng biết. Cùng mình khám phá dưới bài viết dưới đây nhé.

Quy tắc đánh trọng âm dễ nhớ nhất  trong Tiếng anh
Quy tắc đánh trọng âm dễ nhớ nhất  trong Tiếng anh

1. Trọng âm là gì?

Tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết, trong một từ có hai âm tiết trở lên luôn có một âm tiết được phát âm khác biệt hoàn toàn so với các âm tiết còn lại về độ cao, độ dài và độ lớn. Âm tiết nào được phát âm nhấn mạnh hơn, cao giọng hơn và được kéo dài hơn các âm khác trong cả từ đó thì âm tiết đó được xem là trọng âm của từ.

Muốn biết được trọng âm của từ rơi vào âm tiết nào, ta chỉ cần nhìn vào dấu (‘) trong phiên âm của từ đó. Âm tiết nào đứng sau dấu (‘) thì đó chính là trọng âm của từ.

Âm tiết là một đơn vị phát âm bao gồm có nguyên âm như /ʌ/, /æ/, /ɑː/, /ɔɪ/, /ʊə/… và được bao quanh bởi các phụ âm như p, k, t, m, n… hoặc không có phụ âm nào bao quanh. Không chỉ đơn giản có một, hai âm tiết, có nhiều từ có thể có đến hơn ba âm tiết nữa đấy. 

  1. Các quy tắc nhấn mạnh trọng âm trong Tiếng Anh

Trong Tiếng Anh, có 2 nguyên tắc đánh trọng âm bắt buộc chúng ta phải nhớ đó là: 

  • Mỗi từ chỉ có duy nhất một trọng âm.
  • Thay vì phụ âm, trọng âm luôn được nhấn mạnh ở nguyên âm.

Những quy tắc nhấn trọng âm gồm có những quy tắc sau:

* Từ có 2 âm tiết:

Quy tắc 1: Danh từ tính từ trọng âm thường nhấn vào âm tiết đầu tiên

Ví dụ:

Danh từ: bookshelf /ˈbʊk.ʃelf/, beauty/ˈbjuːti/, comment /ˈkɒm.ent/,…

Lưu ý:

Danh từ tận cùng -oo hay -oon thì trọng âm đặt trên vần này: after’noon. bam’boo,…

Nhưng có một số trường hợp ngoại lệ bạn nên cân nhắc khi trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 như: campaign /kæmˈpeɪn/, today /təˈdeɪ/, mistake /mɪˈsteɪk/,…

Tính từ: happy/ˈhæpi/, noisy /ˈnɔɪ.zi/, easy /ˈiː.zi/, funny/ˈfʌni/,…

Quy tắc 2: Một số  động từ  có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất nếu có âm tiết thứ hai là âm ngắn

Ví dụ: driven/ˈdrɪvn/, enter/ˈentər/,…

 Quy tắc 3: Động từ thường nhấn vào âm tiết thứ 2

Ví dụ: elect /iˈlekt/, effect/əˈfekt//, provide/prəˈvaɪd/,…

Quy tắc 4: Tính từ hoặc danh từ ở âm tiết thứ hai có chứa nguyên âm dài thì trọng âm sẽ được nhấn mạnh ở chính âm tiết đó.

Ví dụ:  Chinese/ ˌʧaɪˈniːz/, polite/pəˈlaɪt/, agree/əˈgriː/,…

Quy tắc 5: Các từ chỉ số lượng nhấn trọng âm ở từ cuối kết thúc bằng đuôi – teen. 

Tuy nhiên, với các từ kết thúc với đuôi -y, ta sẽ đánh trọng âm vào âm tiết đầu tiên của từ.

Ví dụ: 

canteen /kænˈtiːn/, sixteen /ˌsɪkˈstiːn/

busy /ˈbɪz.i/, easy  /ˈiː.zi/, noisy /ˈnɔɪ.zi/

* Trọng âm của những từ có 3 âm tiết trở lên

Quy tắc 6: Danh từ có ba âm tiết, nếu âm tiết thứ hai là âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ được nhấn mạnh vào âm tiết đầu tiên

Ví dụ: company /ˈkʌm.pə.ni/, exercise /’eksəsaiz/, policy /ˈpɑː.lə.si/,..

Quy tắc 7: Danh từ, tính từ, động từ có âm tiết cuối là âm /ə/ hoặc /i/ và kết thúc là một phụ âm thì trọng âm sẽ được đánh vào âm thứ hai

Ví dụ: remember /rɪˈmembər/, consider /kənˈsɪdər/, familiar /fəˈmɪliər/,..

* Những từ có chứa hậu tố và tiền tố

Ở cách đánh trọng âm này chúng ta chia thành những nhóm quy tắc sau:

Quy tắc 8: Những từ có hậu tố là – ic, – ish, – ical, – sion, – tion, – ance, – ence, – idle, – ious, – iar, – ience, – id, – eous, – ian, – ity thì thì trọng âm rơi vào ngay trước âm tiết đó

Ví dụ: finish /fɪ’nɪʃ/, economic/ˌiːkəˈnɒmɪk/, technical/ˈteknɪkəl/, nation/ˈneɪʃən/, appearance/əˈpirəns/, identity /aɪˈden.tə.ti/,…

Ngoại lệ: politics /ˈpɑː.lə.tɪks/, arithmetic /əˈrɪθ.mə.tɪk/

Quy tắc 9: Những từ có hậu tố là – ee, – eer, – ese, – ique, – esque , – ain sẽ có trọng âm được nhấn mạnh vào chính âm tiết đó

Ví dụ: employee /ɪmˈplɔɪ.iː/, unique/juːˈniːk/, entertain /en.təˈteɪn/, Vietnamese  /ˌvjet.nəˈmiːz/,…

Quy tắc 10: Những từ có hậu tố là – ment, – ship, – ness, – er/ or, – hood, – ing, – en, – ful, – able, – ous, – less thì trọng âm chính của từ gốc ban đầu không bị thay đổi. 

Ví dụ: childhood/ˈʧaɪldhʊd/, movement /ˈmuːv.mənt/, happiness/ˈhæpɪnɪs/, broaden  /ˈbrɑː.dən/, careful/ˈkeəfʊl/,….

Quy tắc 11: Những hậu tố là – al, – ate, – gy, – cy, – ity, – phy, – graphy thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên

Ví dụ: biography/baɪˈɒgrəfi/, concentrate/ˈkɒnsəntreɪt/, ability/əˈbɪlɪti/,…

Quy tắc 12: Các từ tận cùng bằng các từ như : what, where, how, …. thì trọng âm sẽ được nhấn mạnh vào âm tiết đầu tiên.

Ví dụ: anywhere/ˈen.i.weər/, somehow /ˈsʌm.haʊ/, somewhere/ˈsʌm.weər/,…

Quy tắc 13: Những tiền tố không nhận trọng âm

Ví dụ: record /rɪˈkɔːrd/, remove /rɪˈmuːv/, rewrite /ˌriːˈraɪt/, destroy /dɪˈstrɔɪ/, discover /dɪˈskʌv/,..

Ngoại lệ: underlay /ˈʌn.dɚ.leɪ/, underpass /ˈʌn.dɚ.pæs/,…

Quy tắc 14: Trọng âm không rơi vào những âm yếu như /ə/ hoặc /i/

Ví dụ: center /ˈsen.tər/, enter /ˈen.tə/,…

Xem thêm : Mẹo phát âm ED

3. Kết thúc bài học

Bài viết trên đã tổng hợp những quy tắc đánh trọng âm dễ nhớ nhất giúp chúng ta vận dụng vào phát âm một cách chính xác nhất. Hy vọng những kiến thức trên có thể giúp bạn nắm vững được quy tắc nhấn trọng âm trong Tiếng Anh.

Follow Fanpage của Tiếng Anh Tốt để biết thêm nhiều kiến thức về tiếng Anh nhé!

Xem thêm: Nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[X]