Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Tiếng Anh Tốt, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "tienganhtot.vn". (Ví dụ: đoạn văn tiếng anh tienganhtot.vn). Tìm kiếm ngay

Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng Anh tỉnh Nam Định 2024 lần 2

Đăng ngày 15/06/2024
5/5 - (1 bình chọn)

Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng Anh tỉnh Nam Định 2024 lần 2 có đáp án, file PDF được Tiếng Anh Tốt sưu tầm và muốn gửi tới các em trong bài viết này. Chiều ngày 15/6/2024, học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Nam Định thi môn cuối cùng đó là môn tiếng Anh, trong đợt thi thử tốt nghiệp lần thứ 2 năm học 2023 2024. Đề càng sát những ngày thi thì đề càng chất lượng. Do vậy, các em đừng bỏ lỡ đề này nhé. Làm ngay dưới đây:

Xem thêm: Đề thi thử tiếng Anh thpt quốc gia 2024

Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng Anh tỉnh Nam Định 2024 lần 2

Một số câu hay trong đề thi:

Question 7: The manager suddenly became angry for no reason,_______ everyone at the meeting surprised.

A. made B. making C. make D. having made

Question 8: The air in the mountains was_______ than that in the cities.

A. clean B. the cleanest C. cleaner D. the cleaner

Question 9: Sona will keep practicing the piano daily_______ .

A. as soon as she had mastered the complex piece B. after she mastered the complex piece

C. when she was mastering the complex piece D. until she masters the complex piece

Question 10: The new amusement park is very popular_______ families having small children.

A. of B. with C. in D. about

Question 11: Tom put the letter on the desk,_______ ?

A. didn’t he B. doesn’t he C. hadn’t he D. wouldn’t he

Question 12: Who was_______ blond girl you were talking to at the party last night?

A. a B. an C. the D. Ø (no article)

Question 13: She packed_______ her with all the essential luggage for the long business trip.

A. pocket B. purse C. wallet D. suitcase

Question 14: They_______ on their hike at dawn, and reached the summit just in time to watch the sunrise.

A. took over B. set off C. went down D. put in

Question 15: John stopped_______ on the project because it was too late, and he needed some rest.

A. working B. to work C. to working D. work

Question 16: Instead of finding a solution, the team spent hours_______ hairs about the wording of the report, and the project deadline was missed.

A. sharing B. dividing C. splitting D. cutting

Question 17: Tom came across an old friend when he_______ through the neighborhood.

A. has jogged B. is jogging C. jogs D. was jogging

Question 18: While there have been_______ incidents of theft in the area, the police reassured the community that overall crime rates remain low.

A. isolated B. discriminated C. detached D. excluded

Question 19: The ancient vase            during an excavation.

A. discovered B. was discovered C. was discovering D. discovers

Question 20: The teacher encouraged his students to be more            in problem-solving.

A. creatively B. creation C. creative D. create

Question 21: The manager            a good example by arriving early and working hard, and his employees followed his lead.

A. put B. set C. caught D. took

Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng Anh tỉnh Nam Định 2024 lần 2 Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng Anh tỉnh Nam Định 2024 lần 2 2 Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng Anh tỉnh Nam Định 2024 lần 2 3 Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng Anh tỉnh Nam Định 2024 lần 2 4

Đáp án

Đáp án đề thi thử anh lần 2 nam định 2024

Sau khi làm xong đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng Anh tỉnh Nam Định lần 2 các em đánh giá thế nào mức độ phân hoá của đề thi. Để lại ý kiến của mình nhé.

Đừng quên Follow Fanpage của Tiếng Anh Tốt để cập nhật tin tức mới nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[X]