Tính Từ

 Tính từ (Adjective) là loại từ được dùng để diễn tả đặc điểm, tính chất, tính cách của con người hay một sự vật, sự việc, hiện tượng nào đó. Trong Tiếng Anh, tính từ thường được kí hiệu là Adj.

[X]