Liên Từ

Conjunction trong tiếng Việt gọi là liên từ. Loại từ này có chức năng liên kết các cụm từ, các câu văn, các mệnh đề hay các đoạn văn. Một số liên từ thường gặp sẽ có trong chuyên mục liên từ của tiếng  Anh Tốt .

[X]