Trạng Từ

Trạng từ là những từ được sử dụng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hay một trạng từ khác, thậm chí nó còn có thể bổ nghĩa cho cả câu.

[X]